תנאי שימוש בטוטאל צ'ט

מערכת הצ'טים של טואטל צ'ט הינה במה להבעת דעה בכל נושא. העקרונות המנחים את מערכת הצ'טים של טוטאל צ'ט הינם עקרון חופש הביטוי מחד, ושמירה על חוקי מדינת ישראל מנגד.
מערכת הצ'טים של טוטאל צ'ט מזמינה אותך להביע דעתך מעל במה זו, תוך שמירה על חוקי המדינה וכללי המשחק המקובלים, וזאת כדי לאפשר דיון פורה, יעיל והוגן.
טוטאל צ'ט מאפשרת לגולשים להשתמש במערכת הצ'טים של טוטאל צ'ט, והכל בהתאם ובכפוף לכל הוראות התקנון ולתנאי השימוש בתנאי שימוש אלה: "מסרים" - לרבות הודעות, תכנים, מידע או פרטים.

כללי התנהגות ושימוש

הנך מצהיר שאתה בגיר מעל גיל 18 .
שימוש בצ'ט הינו בכפוף להוראות כל דין ולתנאי השימוש כפי שיקבעו מעת לעת על ידי טוטאל צ'ט.
אין לשלוח מסרים המכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא, לרבות אך לא רק "סוסים טרויאניים", "פצצות לוגיות" ותוכנות עיקוב ברשת.
אין לשלוח בצ'ט מסרים מזיקים ו/או שאינם מדויקים ו/או המהווים תועבה, פגיעה, העלבה, הפצת לשון הרע, פגיעה בפרטיות, ניבול פה, השמצה, לשון גסה או בוטה, נושא מגונה או מסרים האסורים על פי דין ו/או הסכם, מפורש או מכללא.
אין לשלוח בצ'ט תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או פרסומי, אלא בהיתר מפורש מראש ובכתב מטוטאל צ'ט.
בבחירת שם לחדרים אין לבחור שם שהינו מזיק, או שיש בו משום תועבה, פגיעה, העלבה, הפצת לשון הרע, פגיעה בפרטיות, ניבול פה, השמצה, לשון גסה או בוטה, נושא מגונה או מסרים האסורים על פי דין ו/או הסכם, מפורש או מכללא.
אין להעביר מסרים המעודדים מעשים שעלולים לגרום לעבירות פליליות, לחבות אזרחית או להפרת חוק או תקנה, מקומית, ארצית או בינלאומית.
אין לשלוח בצ'ט מסר אשר זכויות היוצרים בו אינן שייכות לך, אלא אם קיבלת למטרה זו את הסכמת בעל זכויות היוצרים בכתב ומראש. כמו כן, אין לשלוח בצ'ט כל סימן מסחר, פטנט או מידע אחר אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך.
אין להפריע לשימושו של כל משתמש אחר ו/או כל ישות אחרת בצ'ט.
טוטאל צ'ט שומרת לעצמה את הזכות להגביל ו/או לחסום ו/או למנוע מגולש גישה ו/או שימוש לכל שירות באתר במידה וניתן לעשות זאת , לרבות כתיבה וקריאה בצ'טים, וזאת ללא מתן התראה או הסברים לגולש מראש או בדיעבד.
אסור לשלוח , לכתוב, ולהפיץ מספרי טלפון בכל צורה שהיא.
אין לכתוב באותיות או לכתוב מספרים בחדרים או בלובי או בשיחות פרטיות.
אסור למשתמשים בצ'אט לרשום או לשלוח או להפיץ כתובות או מספרי דירות

הצהרות המשתמש והתחייבויותיו

ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי השירותים הניתנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם. לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלי האתר בגין אופיים של השירותים שמציע האתר, או בגין התגובות שיעוררו פרסום פרטים או מידע מטעם משתמש באתר. השימוש באתר יעשה על אחריותו המלאה והבלעדית של כל גולש.
ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי יתכן ובעתיד, באופן זמני או לאורך זמן ממושך, לא יהא הצ'ט זמין בשל צרכי תחזוקה ו/או צרכים אחרים וכי ממשקי השימוש בצ'ט עשויים להשתנות מעת לעת.
ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי טוטאל צ'ט אינה ערבה לכך ששימושך בשירות הצ'ט יהא מובטח ו/או שלא יופרע על ידי משתמש אחר ו/או פורצים לשירות ו/או ללא שגיאות.
ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי קיימת אפשרות שמשתמש אחר ו/או פורצים יעבירו אליך חומר משמיץ, לא מדויק, גס, מגונה, תקיף, חומר תועבה, לשון הרע, חומר מאיים או כל מידע לא חוקי אחר ו/או חומר מזיק מכל סוג שהוא. ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי לא תהא לך כל טענה כנגד טוטאל צ'ט בגין נזק ו/או כל אובדן או הפסד, עקיף ו/או ישיר, כתוצאה מהעברת מידע זה.
ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי טוטאל צ'ט אינה מתחייבת ו/או מצהירה כי הצ'ט יהיה ללא הפרעות או ללא תקלות, כי תקלות באתר תתוקנה, או כי השירות או השרת המספק את השירות יהיו נקיים מוירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים. תיקון פגמים באתר ייעשה על פי שיקול דעתה הבלעדי של טוטאל צ'ט.
ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי כל שימוש בחומר שאינם בעלי זכויות היוצרים בו, ללא הרשאתו של בעל הזכויות, עלול להפר זכויות יוצרים ו/או סימני מסחר ו/או כל זכות אחרת לפי העניין וכי תעמוד לבעל הזכות עילת תביעה כנגדך.
ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי השימוש בצ'ט ו/או באתר אינם יוצרים ו/או מקנים לך כל זכות שהיא בהם.
הודעות זבל, הצפות, פרסומות ומכתבי שרשרת אסורים בהחלט.
ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי חל עליך איסור מוחלט לבצע ו/או לנסות לבצע בדיקה ו/או בחינה של רגישות המערכת, או להפר אבטחה או אימות או להתערב באופן כלשהו במערכות ו/או ברשתות המחוברות לצ'ט, או להפר חוקים ו/או תקנות ו/או מדיניות ו/או תהליכים של מערכות ו/או רשתות אחרות.
ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי טוטאל צ'ט ו/או מי מטעמה אינה אחראית על הפרסומים ו / או הפרסומות הרצים בצ'ט מכל סוג, ו כי לא תהא לך כל טענה כנגד טוטאל צ'ט בגין נזק ו/או כל אובדן או הפסד, עקיף ו/או ישיר, כתוצאה מפרסומים ו / או הפרסומות הרצים בצ'ט.
ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי כל הפרת האבטחה של המערכת ו/או של רשת התקשורת, עלולה לחייבך בחבות אזרחית או פלילית על פי דין. כמו כן, ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי טוטאל צ'ט רשאית לחקור מקרים בהם כרוכות הפרות כמצוין לעיל, וכן היא רשאית לערב ו/או לשתף פעולה עם רשויות החוק כנגד כל משתמש שמעורב בהפרת האבטחה, הכל על פי דין.
ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי טוטאל צ'ט שומרת על זכותה לחשוף את פרטי החיבור שלך (או כל מידע אחר בנמצא) במקרה של פעילות משטרתית או משפטית נגדך.
ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי טוטאל צ'ט ו/או מי מטעמה לא ישאו באחריות כלשהי לכל נזק, ישיר או עקיף, או לצד ג' שיגרם כתוצאה ממסרים שנשלחו ללא יוצא מן הכלל. שימושך באתר מהווה הסכמה ברורה לכך שאתה, ככותב המסרים, הנך האחראי היחיד והישיר על תוכנם ועל התוצאות - הישירות והעקיפות - הנובעות מהם כמו כן, אתה תשא באחריות מלאה ובלעדית לתוצאות הנובעות משימושך במידע ומסרים שנשלחו על ידך או על ידי משתמשים אחרים בצ'ט. שימושך באתר מהווה גם הסכמה ברורה לכך, שהנך פוטר את טוטאל צ'ט ו/או מי מטעמה מכל אחריות שהיא על הודעותיך ומסריך.
טוטאל צ'ט לא תהא אחראית בשום מקרה בקשר עם השימוש בצ'ט או תכנים הנכללים בצ'ט או בכל אתר קשור ו/או בקשר עם האפשרות או היעדרה של אפשרות להשתמש בשירות ובאתרים קשורים לכל נזק, ובין השאר - לאובדן שימוש, הפרעה לעסק ו/או לכל נזק, ישיר או עקיף, ספציפי, אקראי, תוצאתי ו/או מכל סוג שהוא (לרבות הפסד רווחים) ללא קשר לסוג הפעולה, אף אם טוטאל צ'ט ידעה ו/או יידעה אותך על אפשרות להיווצרות הנזקים המפורטים. סעיף זה יחול בכפוף לכל דין.
ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי הנך הנושא באופן בלעדי במלוא הנטל לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד שיגרם לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהשימוש בצ'ט.
ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי משתמשים אחרים ו/או פורצים לשירות עלולים לעשות שימוש שלא כדין במידע שהועבר על ידך ולגרום לך נזק ו/או אובדן ו/או הפסד, מכל סוג ומין שהוא. לטוטאל צ'ט לא תהא כל אחריות בשל כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד שיגרם לך כתוצאה משימוש לא חוקי של צדדים שלישיים כאמור.
על המשתמש בצ'ט מוטלת מלוא האחריות בגין השימוש בצ'ט, לרבות קשריך עם משתמשים אחרים בצ'ט.
ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי חל איסור חמור על פגיעה בפרטיותם ובכבודם של גולשים אחרים בצ'ט, לרבות מסירת כל פרט מזהה אודותיהם (לרבות שם, גיל, פרטי התקשרות או כל פרט מזהה אחר) באמצעות הצ'ט.
הנך מסכים לשפות את טוטאל צ'ט בגין כל דרישה ו/או תביעה של צד שלישי, לרבות שכ"ט עו"ד, שנובעת משימושך בשירות, הפרת תנאי שימוש אלה או הפרת זכויות קניין רוחני או זכות אחרת של אדם או ישות על ידך או על ידי משתמש אחר הפועל באמצעות מחשבך או סיסמתך.
הנך מאשר כי ידוע לך וכי הנך מסכים, כי טוטאל צ'ט תהא רשאית, על פי שיקול לדעתה, למסור פרטי חיבור או אחר של גולש שברשותה לפי דרישת משטרה או על פי צו שיפוטי, ולך לא תהא כל טענה כנגדה בגין מסירת פרטים בנסיבות אלה.
. בצ'אט מדרך פעולתו נשלחים מסרים מיידים בזמן אמת על ידי המשתמשים לצ'אט ובינם לבין עצמם
טוטאל צ'ט אינה מפקחת ואינה יכולה לפקח על המסרים הנשלחים בצ'טים, והיא אינה אחראית בכל אופן שהוא למסרים כאמור. כל האחריות הנובעת משליחת מסרים לצ'טים מוטלת על המשתמש ששלח אותם.
. ככל שנעברה כלפיך כביכול עבירה כלשהי מצד גולש כלשהו הינך מוזמן לפעול בצינורות הרלוונטיים לכך לרבות בדרך של הגשת תלונות מתאימות למשטרת ישראל כנגד אותו גולש

אחריות טוטאל צ'אט והגבלתה

טוטאל צ'ט אינה מפקחת ואינה יכולה לפקח על המסרים הנשלחים בצ'טים, והיא אינה אחראית בכל אופן שהוא למסרים כאמור. כל האחריות הנובעת משליחת מסרים לצ'טים מוטלת על המשתמש ששלח אותם. · בשום מקרה לא יהיה טוטאל צ'אט אחראי (לרבות לא הגוף המפעיל אותו, בעלי מניות בו, מנהליו, עובדיו, נציגיו או כל מי מטעמו) לכל נזק, ישיר או עקיף או לצד ג' (לרבות אך לא רק, נזק תוצאתי, אובדן הכנסה, אובדן נתונים ומידע, פיצוי מוסכם, נזק מיוחד וכל נזק מכל מין וסוג שהוא כולל שכר טרחת עורכי דין והוצאות נוספות אחרות ככל שיהיו כאלה) מכל שימוש מכל סוג שהוא באתר, וכן מכל תוכן שנשלח בו או מכל פעולה שבוצעה בו, גם במקרים בהם האתר היה מודע לנזק הצפוי ולא נקט פעולה כלשהי. · על אף האמור מעלה, מקומות בהם הסעיף מעלה אינו בתוקף מחמת דין המקום, לא יהיה טוטאל צ'אט חב בתשלום כלשהו בגין עילה כלשהי העולה על הסכום ששולם על ידי התובע לאתר במהלך 12 החודשים טרם הגשת התביעה (ובמקרה ולא שולם דבר גם אחריות האתר תוגבל בדומה. · טוטאל צ'אט אינו אחראי בכל דרך או אופן שהיא לדיוק המסרים והשירותים הנשלחים דרכו, לשלמותם, חוקיותם, אמינותם, נכונותם, עדכניותם, זמינותם וכדומה. · השירות, המסרים, המידע וכל יתר השימוש באתר מוצג ומוקנה למשתמשים כמות שהוא בלא כל אחריות או התחייבות שהיא. טוטאל צ'אט אינו מעניק התחייבות ישירה או משתמעת כלשהי, לרבות אך לא רק התחייבות להתאמת האתר לצרכי המשתמשים.
י טוטאל צ'ט ו/או מי מטעמה לא ישאו באחריות כלשהי לכל נזק, ישיר או עקיף, או לצד ג' שיגרם כתוצאה ממסרים שנשלחו ללא יוצא מן הכלל. שימוש המשתמש באתר מהווה הסכמה ברורה לכך שהמשתמש, ככותב המסרים, הינו האחראי היחיד והישיר על תוכנם ועל התוצאות - הישירות והעקיפות - הנובעות מהם כמו כן, המשתמש ישא באחריות מלאה ובלעדית לתוצאות הנובעות משימוש במידע ומסרים שנשלחו על ידי המשתמש או על ידי משתמשים אחרים בצ'ט. שימוש באתר מהווה גם הסכמה ברורה לכך, שהמשתמש פוטר את טוטאל צ'ט ו/או מי מטעמה מכל אחריות שהיא על הודעותיו ומסריו.
טוטאל צ'ט לא תהא אחראית בשום מקרה בקשר עם השימוש בצ'ט או מסרים הנכללים בצ'ט או בכל אתר קשור ו/או בקשר עם האפשרות או היעדרה של אפשרות להשתמש בשירות ובאתרים קשורים לכל נזק, ובין השאר - לאובדן שימוש, הפרעה לעסק ו/או לכל נזק, ישיר או עקיף, ספציפי, אקראי, תוצאתי ו/או מכל סוג שהוא (לרבות הפסד רווחים) ללא קשר לסוג הפעולה, אף אם טוטאל צ'ט ידעה ו/או יידעה אותך על אפשרות להיווצרות הנזקים המפורטים. סעיף זה יחול בכפוף לכל דין.
המשתמש נושא באופן בלעדי במלוא הנטל לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד שיגרם למשתמש או לצד ג' אולמשתמשים אחרים, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהשימוש בצ'ט.
משתמשים אחרים ו/או פורצים לשירות עלולים לעשות שימוש שלא כדין במידע שהועבר על ידי משתמש ולגרום נזק ו/או אובדן ו/או הפסד, מכל סוג ומין שהוא. לטוטאל צ'ט לא תהא כל אחריות בשל כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד שיגרם למשתמש או למשתמשיםן כתוצאה משימוש לא חוקי של צדדים שלישיים כאמור.
על המשתמש בצ'ט מוטלת מלוא האחריות בגין השימוש בצ'ט, לרבות קשריו עם משתמשים אחרים בצ'ט.
טוטאל צ'אט אינו אחראי לפעילות רציפה של האתר, לזמינות כזו או אחרת או לכל הפסקת שירות, יזומה או שאינה יזומה. יתכן כי פעילות האתר בין אם באופן זמני ובין אם באופן קבוע תופסק אף באופן יזום לשם ביצוע פעולות כלשהן באתר או לכל מטרה אחרת שתראה נחוצה בנסיבות.. ולא יהיה בכך כדי להטיל על האתר כל אחריות מכל מין וסוג שהוא